اهداف وظیفه کلی سازمان

هدف از گزينش

نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با توجه به قداست اهداف متعالي خود و حفظ كرامت انساني و خدمتگزاري به صاحبان اصلي نظام كه تمامي مردم ايران مي باشند اقدام به وضع قوانيني جهت گزينش نيروي انساني نموده است .

بنابراين هدف گزينش در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران احراز صلاحيت داوطلبان ( با توجه به هدف سازماني در چارچوب قوانين مصوب و توجه به كرامت و آبروي داوطلبين ) است نه عيب يابي افراد .

ملاكهاي احراز صلاحيت با توجه به جايگاه پست سازماني كه داوطلب استخدام قرار است متصدي امور آن گردد متفاوت است اما صرفنظر از شدت و ضعف اين ملاكها در افراد ( كه با توجه به سن ، تحصيلات ، مسئوليت و ... ) متغير است بطور كلي عبارتند از ملاكهاي : علمي ، توانمندي و كارآيي ،‌ اعتقادي ، اخلاقي ، سياسي ، تعهد و مسئوليت پذيري .  

امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي ، غير رسمي ( پيماني – قراردادي – روزمزد و عناوين مشابه ) و مشمولين قانون كار در كليه دستگاههاي مذكور در ماده واحده قانون تسري و ماده 2 قانون گزينش كشور تابع احكام مقرر در قانون گزينش و آيين نامه اجرايي آن است .

هر گونه جذب و بكارگيري منوط به رعايت ماده فوق مي باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعايت ماده فوق غيرقانوني است .

اعزام به ماموريت ثابت خارج از كشور ، ماموريت يا انتقال به دستگاه ديگر در مشاغل حساس ، بورسيه شدن ( دوره هاي بلند مدت ) و تغيير شغل از مشاغل غير حساس به حساس و مشاغل خاص و همچنين پذيرش داوطلبان مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاهها منوط به تاييد گزينش است .


آشنایی با گزینش

محتوای مرتبط