ساختار و تشکیلات

کلیّات :
در راستای جذب نیروهای شایستهو صالح برای نظام اداری کشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ 15/10/61 رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد درگزینشهای سراسر کشور قانون تسّری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بهسایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تاریخ 9/2/75 به تصویب مجلس شورایاسلامی رسید و پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ 11/7/77 جهت اجرابه کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها مؤسسات دولتی و… ابلاغ گردید. بر اساس بند 2 ازماده 10 قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمولاین قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیّت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) بعهده گزینشبوده و همچنین طبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش امر گزینش و اجرای ضوابط ومقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانیقراردادی ، روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور درماده واحدة قانون تسّری و ماده 2 قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشورو آئین نامه اجرایی آن خواهد بود.

ارکان گزینش کشور عبارتند از:

  • رییس جمهور 
  •  هیأت عالی گزینش
  •  هیأت های مرکزی گزینش
  • هسته های گزینش

 

 اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش :

 

اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش طبق قانون گزینش کشورو آئین نامه اجرایی این قانون به شرح زیر می باشد:
1-ایجاد ، تفکیک ، ادغام وانحلال هسته های گزینش طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش
2-بررسی و انتخاباعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ومعرفی به هیأت عالی گزینش
3- رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر
4-اجرای مصوبات ، دستورالعملها ،بخشنامه ها و سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد6.
5-ایجاد هماهنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش وتهیه بخشنامه های مربوطه
6- ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجعذیربط
7- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه بهوزارت متبوع
8- رسیدگی به تخلفات گزینشی ( عدم رعایت قانون گزینش) کارکنان هستههای گزینش
9-ارزشیابی سالانه مسؤول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته هایگزینش


ساختار و تشکیلات هیأت مرکزی گزینش:

در تاریخ 2/1/75 براساس آخرین اصلاحات در ساختار تفضیلی واحدهای تابعه ستاد وزارت متبوع اختصاص 33ردیف به هیأت مرکزی گزینش و 9 ردیف به هسته مرکزی گزینش شماره یک و 8 ردیف به هستةمرکزی گزینش شماره 2 از طریق سازمان اموراداری‌و استخدامی تأیید و ابلاغ گردید.
با توجه به سیاست کلی نظام درکوچک سازی ساختار اداری دولت ،طبق آخرینتعدیل انجام شده در ردیف های تشکیلاتی هیأت مرکزی ،تعداد ردیف های این هیأت وهسته ) تعدیل یافته است.چارت#های شماره 1و2 از 50 ردیف به 31 ردیف مستمر و7 ردیف موقت ( تشکیلاتی هیأت مرکزی و هسته های مرکزی شماره 1و2 بر اساس آخرین تغییرات درصفحه 5درج شده‌است.
لازم به ذکر است شرح وظایف پستهای سازمانی هیأت مرکزی و هسته گزینشمنطبق با حدود وظایف و اختیارات هیأت های مرکزی و هسته های گزینش مصرح در قانون وآیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور و دستورالعمل های مربوطه تهیه و تدوین گردیدهاست.

 

تشکیلات گزینش وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

الف) هیأت مرکزی گزینش:

هیأت مرکزی گزینش بعنوان مرجع گزینشوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیرهیأت عالی گزینش منصوب می شوند عبارتند از:

1- نماینده وزیر
2- نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
3- نماینده هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر می باشد که باپیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد وانتخاب مجدد او بلامانع است . تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.

ب) هسته های گزینش:

هسته های گزینش در دانشگاهها و دانشکده های علومپزشکی سراسر کشور و ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مرکب از 3 تا 5عضو بوده و توسط هیأت مرکزی گزینش تشکیل و اعضای آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و پس ازتأیید صلاحیت آنان از سوی هیأت عالی ، با امضاء دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب میشوند .
هسته های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزیمنصوب می شوند.
هسته های گزینش انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان استخدامدردانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور وهسته گزینش ستاد مرکزی در وزارتمتبوع ،انجام مراحل گزینش متقاضیان استخدام در ستاد مرکزی وزارتخانه ، سازمان بیمهخدمات درمانی ، سازمان انتقال خون ، انستیتوپاستور انستیتوتغذیه و بیمارستان قلب راعهده دار می باشند.

 

 


قوانین

محتوای مرتبط